studio@radiopetrov.com
545 21 55 11
vaše
pohodové
rádio
právě vysílá
Luboš Goby
Monika Staňková
Spustit vysílání ►

Všeobecné smluvní podmínky

pro vysílání reklamy na Rádiu PETROV

1. Základní ustanovení

1.1.   Společnost RP MEDIA s.r.o., IČ: 05373123 (dále jen „PETROV“), je na základě smluvního vztahu se společností společnosti PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, která je držitelem licence k rozhlasovému vysílání rozhlasových stanice Rádio PETROV, oprávněna uzavírat smlouvy na provádění reklamní činnosti v rámci vysílání Rádia PETROV.

1.2.   Reklamní činností se rozumí vysílání reklamy a provádění jiných úkonů v oblasti propagace.

1.3.   Reklamou se rozumí zadané veřejné oznámení, propagace, či jiná prezentace („reklamní spot“) zveřejněná PETROVEM v rámci rozhlasového vysílání na Rádiu PETROV za úplatu, a to za účelem dosažení potřebného propagačního účinku sledovaného zadavatelem reklamy.

1.4.   Reklamní kampaní se rozumí odvysílání dohodnutého počtu reklamních spotů v dohodnutém časovém období.

1.5.   Zahájením vysílání reklamní kampaně se rozumí zahájení vysílání prvního reklamního spotu reklamní kampaně.

1.6.   Ukončením reklamní kampaně se rozumí odvysílání posledního reklamního spotu reklamní kampaně.

1.7.   Reklamním časem se rozumí doba, v jejímž rámci má být odvysílán reklamní spot.

1.8.   Zadavatelem či klientem osoba zadávající si vysílání reklamy na Rádiu PETROV.

2. Podmínky realizace

2.1.   Nezbytnou podmínkou realizace reklamní kampaně je řádná písemná objednávka reklamy.

2.2.   V případě, kdy je vyhotovením reklamního spotu pověřen PETROV, musí písemná objednávka obsahovat zejména tyto náležitosti:

- obchodní údaje o klientovi jako zadavateli reklamy

- dostatečně určité vymezení předmětu reklamní kampaně vč. případného návrhu reklamního spotu, či představy zadavatele o ní s uvedením pravdivých informací

- stopáž reklamního spotu

- uvedení požadovaného reklamního času

- celkový objem reklamní kampaně (počet a četnost uvedení reklamního spotu).

2.3.   Písemnou objednávku reklamy je třeba předat PETROVU alespoň pět dní před zahájením vysílání reklamní kampaně v případě dodání vlastního reklamního spotu PETROVU, resp. alespoň deset dní před zahájením vysílání reklamní kampaně v případě objednávky výroby reklamního spotu u PETROVA.

2.4.   Dodání vlastního reklamního spotu vyžaduje, aby jeho zadavatel byl oprávněn s tímto nakládat zejména ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jiných právních předpisů a předal jej PETROVU v odpovídajícím formátu včetně tzv.rodného listu spotu, který identifikuje autora hudby, hlasového projevu a autora celého spotu.

2.5.   Zadavatel reklamního spotu odpovídá za pravdivost informací v něm uvedených a nese veškeré právní následky spojené s porušením zákonných povinností.

2.6.   V případě výroby reklamního spotu PETROVEM je autorem reklamního spotu PETROV.

2.7.   Objednávka může být ze strany PETROVA odmítnuta, bude-li v rozporu se zájmy PETROVA či s právní nebo etickou regulací reklamy, zejména v případě rozporu s restriktivními opatřeními na reklamu se vztahujícími či právními předpisy.

2.8.   V případě, že klient jako zadavatel reklamy nesplní svoji povinnost spočívající v řádném dodání zadávané reklamy, tj. že nedodá veškeré reklamní podklady v dohodnutém formátu a termínu, není PETROV povinen reklamu odvysílat.

2.9.   Objednávka se stává závaznou pro obě strany okamžikem podpisu oběma stranami.

2.10.   Případná změna objednávky před jejím potvrzením PETROVEM může být učiněna pouze písemnou formou.


3. Technické podmínky reklamní kampaně

3.1.   Reklamní spot dodaný zadavatelem musí mít náležitou informační hodnotu, jeho obsah a způsob provedení musí odpovídat platným právním předpisům (zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů) a stejně tak etickým normám rozhlasového vysílání. Médiem pro předávání reklamních spotů je MiniDisc, CD, nebo lze spot doručit elektronickou poštou ve formátech MP3 či WAV.

3.2.   PETROV se zavazuje v maximální možné míře dodržovat objednaný reklamní čas.

3.3.   PETROV je povinen na vyžádání zadavatele reklamy tomuto vydat Potvrzení o průběhu reklamní kampaně.

3.4.   PETROV si vyhrazuje právo neuskutečnit potvrzené vysílání reklamy v případech vyšší moci, provozní tísňové situace nebo z důvodu mimořádné programové aktuálnosti, tj. jde-li na straně PETROVA o okolnost, jež nastala nezávisle ne vůli PETROVA a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by PETROV tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. V takových případech bude vysílání uskutečněno v náhradním termínu, dle dohody obou stran. Případná alikvotní částka za neodvysílanou část reklamní kampaně může být PETROVEM dobropisována ve prospěch zadavatele reklamy. Nárok na náhradu škody je vyloučen.


4. Ceny a fakturace

4.1.   Aktuální ceny reklamních spotů jsou uvedeny v Ceníku vydávaném PETROVEM, který je k dispozici na webových stránkách Rádia PETROV www.radiopetrov.com.

4.2.   Nejkratší délka reklamního spotu činí 5 vteřin, nejdelší 40 vteřin. Skutečná délka spotu se v případě překročení dohodnuté stopáže při vyúčtování zaokrouhluje směrem k nejbližší delší stopáži , při zachování minimální zúčtovatelné jednotky 5 vteřin.

4.3.   Zadavatel reklamy uhradí objednanou reklamní kampaň, případně výrobu reklamního spotu (produkční náklady) na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu vystavené PETROVEM zadavateli objednané reklamní kampaně. Tyto daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)... Den splatnosti fakturované částky je čtrnáctý den po dni zdanitelného plnění

Rozsah, doba a cena vysílání budou specifikovány v dílčích objednávkách. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den rozhlasového vysílání reklamní kampaně Klienta dle dílčích objednávek, v případě, že reklamní kampaně přesahují kalendářní měsíc je dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den kalendářního měsíce dle poměrné části odvysílané reklamní kampaně.“.. V případě výroby reklamní spotu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění termín výroby.

Po dohodě s Klientem může být dnem uskutečnění zdanitelného plnění den vystavení daňového dokladu, tato skutečnost však musí být výslovně uvedena na objednávce

4.4.   V případě prodlení se zaplacením faktury bude účtován zákonný úrok z prodlení.

4.5.   PETROV je oprávněn vyžádat si u zadavatele reklamy před zahájením reklamní kampaně nebo v průběhu reklamní kampaně zálohovou platbu až do výše předpokládané ceny reklamní kampaně a zadavatel se ji zavazuje na základě vystavené faktury uhradit.


5. Sankční a stornovací podmínky

5.1.   V případě, že je zadavatel v prodlení s úhradou fakturované částky za objednanou reklamní kampaň dle bodu 4.5., je PETROV oprávněn nezahájit, respektive zastavit vysílání této reklamní kampaně.

5.2.   Stornování objednávky, resp. odstoupení od již převzaté objednávky (uzavřené smlouvy), je možné ze strany zadavatele reklamy provést bez sankčních opatření nejpozději pět dní před dnem zahájení reklamní kampaně. Při stornování v rozmezí čtyři až dva dny před dnem zahájení reklamní kampaně je zadavatel povinen uhradit PETROVU storno platbu ve výši 20% ceny reklamní kampaně. Při pozdějším stornování je stanovena storno platba ve výši 50% ceny reklamní kampaně. V případě stornování v průběhu již vysílané reklamní kampaně je zadavatel povinen uhradit cenu celé reklamní kampaně. Pro úhradu storno plateb platí podmínky pro úhradu faktur dle čl. 4 těchto podmínek.

RP MEDIA s.r.o
Lidická 1879/48, 602 00 Brno
IČO: 05373123, DIČ: CZ05373123

facebook Rádia Petrov
Reklama
Víkendový magazín
Fotogalerie
Reklama
Brno
103,4 FM
Blansko
103,4 FM
Boskovice
94,2 FM
Hodonín
92,8 FM
Jihlava
98 FM
Svitavy
92,9 FM
Třebíč
104,8 FM
Velké Meziřící
105,7 FM
Vyškov
98,4 FM
Znojmo
92,8 FM
Žďár nad Sázavou
98 FM
© Rádio Petrov
Všechna práva vyhrazena

RP MEDIA s.r.o
Lidická 48, 602 00 Brno
IČO: 05373123
DIČ: CZ05373123